СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“        

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Следгаранционен ремонт на радиостанции, доставка на нови радиостанции – гаранционен и извънгаранционен ремонт за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“.