КОИ СМЕ НИЕ

 

Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО) е специализирано поделение на Столична община за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, без право да извършва търговска дейност.

 

„ОП СПТО е създадено с Решение N 223 по Протокол N 39 от 16.05.2013 г. (пълният текст на решението), изм. с Решение N 607 по Протокол N 51 от 24.10.2013 г. (пълният текст на решението) на Столичния общински съвет по реда на Глава шеста от Закона за общинската собственост. Със същите решения е приет и Правилника за организацията на дейността на предприятието (пълният текст на правилника), съгласно който предмета на дейност на ОПСПТО, е да осъществява дейност по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжка, ремонт и подмяната на съоръженията, придобити по проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.“

 

            ОП СПТО е създадено с цел изпълнение на следните дейности:

 • Получаване и обработване на битови отпадъци (до 410 000 тона/годишно), които трябва да бъдат третирани, така че да се получава минимално количество отпадък за обезвреждане чрез депониране;
 • Възстановяване материали за рециклиране;
 • Производство на фракции на модифицирани горива (RDF) по договорена спецификация;
 • Производство на продукт, който може да се използва при озеленяване или лесовъдство, съгласно договорена спецификация;
 • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ (сепариране) на биоотпадъци (органични отпадъци) и получаване на био-газ;
 • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ разделно събирани зелени отпадъци от градини, паркове, ландшафтно озеленяване и други.

 

            При осъществяване на дейността си Общинското предприятие:

 • Извършва дейности по третиране на отпадъците, които се образуват на територията на Столична община, в съответствие с издадените разрешителни за третиране на отпадъци за съответните съоръжения.
 • Води и отчита дейностите по третиране на отпадъците, както и последващата реализация на получените материали и крайни продукти, въвежда данните в Информационната система за управление на отпадъците.
 • Спазва всички приложими условия на законодателството на ЕС, свързани с неговата работа и всички клаузи, по които са необходими разрешителни за околната среда или други лицензи, разрешения или подобни документи.
 • Осигурява създаването на продукти, материали или субстанции, произведени в следствие работата на съоръженията в съответствие с приложимите стандарти или критерии.
 • Спазва всички надлежно одобрени инструкции, издавани при необходимост от упълномощените по съответния ред представители на Столична община, за осигуряване изпълнението на задълженията по Правилника за организацията на дейността на ОП СПТО.

 

ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ НА ОПСПТО

КР 21.06.2012

Актуализация 17.08.2015

Актуализация 16.04.2020