СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 отзоп с предмет: „Лабораторни измервания и изпитвания от акредитирана лаборатория, орган за контрол от вида „С“, за периодична проверка на съответствието с изискванията по електробезопасност на електрически уредби, съоръжения и защити, за нуждите на ОП СПТО“