СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ГЛИЦЕРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“ Доставка на глицерол