СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Подготовка и внедряване на система за управление на „Твърди възстановени горива. Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива”, съгласно изискванията на стандарт EN…