Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО

„Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО“, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1. Съобщение_термовизионна камера Техническо задание за термовизионно наблюдение в приемна