ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли за нуждите на ОП СПТО

„Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли” за нуждите на ОП СПТО“, съгласно приложен списък – Образец на ценова оферта – Приложение № 1. Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки:  44440000 – 6 – лагери. Пазарно проучване Приложение 1