ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изграждане на байпасна връзка на шредер 6000

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по изграждане на байпасна връзка на шредер 6000, монтиран в сграда за механично сепариране. Пазарно проучване