ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на изпълнител на услуга „Лабораторни измервания от вида „С“ от акредитирана лаборатория“

Обхватът на услугата е съгласно Техническа спецификация, Приложение №1. Пазарно проучване Приложение №1 Приложение №2