ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За оптимизиране работата на линиите за сгъстен въздух в завода на механично-биологично третиране на отпадъци е необходимо да бъде доставено и монтирано оборудване, обслужващо сепараторите за фракции на  RDF гориво. Пазарно проучване