ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за „Изготвяне на необходимата документация по реда на Глава шеста, раздел III и Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда

Избор на Консултант за изготвяне на необходимата документация и участие в процедури по реда на Глава шеста, раздел III и на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Пазарно проучване