ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за извършване на аналитични изпитвания на компост и ферментационен продукт и подготвяне на нормативно изискуемата документация за нуждите на ИБТ ,,Хан Богров‘‘

Избор на фирма за извършване на пробовземане, анализ на проби от компост и ферментационен продукт и изготвяне на необходимите документи в съответствие с  изискванията на Наредба за третиране на биоотпадъци.

 

Пазарно-анализи компост и ферментационен продукт