ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Анализ на отпадъци с код 19 12 10 (гориво от отпадъци, RDF-гориво) за нуждите на ОП СПТО“