Считано от 1 май 2019 г. се създава следния ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“, и експлоатирани от ОП СПТО:

  • Заявяването на посещение следва да бъде в писмен вид, адресирано до зам.-кмет „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община (гр. София, ул. „Московска“ 33) и с копие до ОП СПТО (Столична община, с. Яна 1805, местност „Садината“);
  • При заявяване на посещение, заявителят задължително посочва: име на организацията, цел на посещението, предпочитана дата/и, часови интервал, възрастова група и брой посетителите, и друго относимо за конкретно заявено посещение.
  • Заявяването следва да бъде най-малко 1 седмица преди предпочитаната дата на посещението.
  • Столична община съгласувано с ОП СПТО изпраща до заявителя потвърждение или предложение за промяна на дата на посещение, съобразявайки се със следното:

Брой на посещенията:  в календарен месец до 3 посещения на територията на СПТО

Брой посетители: с цел безопасност се изисква ограничаване на групите за посещения на до 20 човека.