Площадка „Садината”, обхваща поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182 разположен в местност «Садината», землище Яна, район «Кремиковци», с обща площ 332.835dka и с начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци. Имотът е собственост на Столична община.

Съгласно ОУП на гр. София, площадката попада в устройствена зона «Тсм» – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци.

По права линия от площадката до най-близкото населено място и обекти са: Яна – 1060 m; Столник – 3623 m; Григорево – 2526 m; Мусачево – 3030 m; Горни Богров – 2460 m.

Транспортният достъп до площадка „Садината“, е осигурен чрез пътно отклонение от автомагистрала „Хемус” при с. Яна, с дължина 2070 m.
Местоположението на площадката може да видите тук