Площадка «Хан Богров» се намира в м. “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци, поземлен имот №134001 и поземлен имот №134002 с обща площ 70240 кв.м земеделска земя, V категория при неполивни условия. Поземлените имоти са частна общинска собственост и се намират извън границите на урбанизирана територия.

Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на гр. София, площадката попада в устройствена зона «Тсм» – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци.

По права линия от площадката до най-близкото населено място и обекти са: с. Долни Богров – 2,7 km; с. Горни Богров – 2 km; с. Мусачево – 1,5 km; м. Хан Богров – 1,7 km; с. Равно поле – 2,7 km.

Транспортният достъп до площадка „Хан Богров“ е осигурен от съществуващ път ІІІ-105 „Елин Пелин”. Местоположението на площадката може да видите тук.