Изготвяне на Предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) за оптимизация на технологичната схема на псов “Садината”, като бъдещият консултант стъпи на реалните резултати от собствения мониторинг на входящите отпадъчни води по потоци.

Пазарно проучване