На Площадка „Хан Богров“ е изградена и въведена в експлоатация през м. януари 2014г. Инсталацията за биологично третиране (ИБТ), включваща:

  • Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет 20 000 тонаодина.
  • Инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 24000тонаодина.

ИБТ „Хан Богров“ е на обща стойност 46 592 435,02 лв. с ДДС и е изградена в рамките на Фаза I на Проект №DIR-592113-1-9 “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.

ИБТ „Хан Богров“ е един от основните компоненти на Проект №DIR-592113-1-9, пряко свързан с изпълнение на поставените цели на Столична община:

  • Да се намалят депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 кг/гл. от нас./година от 2011 г. нататък (националните цели показани в таблицата по-горе са максимално допустимите количества, депонирани на депо от 152 кг БРБО/гл. от нас./година през 2013 г. и 109 кг през 2020 г.)
  • Да се даде възможност за разделно събиране на до 195.000 т /годишно рециклируеми материали, зелени отпадъци и хранителни отпадъци през 2013 г., което представлява приблизително 35% от общите битови отпадъци през тази година.
  • Да се постигне степен на рециклиране на отпадъци при източника до 28% от общото количество генерирани отпадъци.
  • Да се намали с около 52% общото количество депонирани отпадъци в сравнение с количеството за 2008 г. – 425,000 тона/година.
[TS_VCSC_Info_Notice panel_type=“custom“ color_background=“#8ab928″ panel_icon=“transparent“]

Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет 20 000 тона/година.

[/TS_VCSC_Info_Notice]

Основното предназначение и цел на изградената Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, е преработка на разделно събраните хранителни отпадъци (био-отпадъци или биомаса) от търговските обекти и домакинствата на територията на Столична община, при следната технология:

Постъпващият в инсталацията органичен материал се обработва до получаване на суспензия, която се отвежда за третиране в зоната за анаеробно разграждане. Първоначално така получената суспензия при механичната обработка постъпва в буферен резервоар, чиято роля е да смеси и хомогенизира материала. Буферният резервоар е оборудван с две бъркалки за изравняване на пиковете в концентрацията и предотвратяване на утаяването.

Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при мезофилен режим. В резулат на това се получават биогаз и частично стабилизиран ферментационен продукт.

Системата за биогаз събира и анализира биогаза и след неговото пречистване и изсушаване го преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератори. Произведената електроенергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната се използва за нуждите на процеса и от различните консуматори на площадката.

Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастьоризация, след което се обезводнява, за да се подготви за последващия процес на аеробно компостиране. Обезводненият продукт се смесва със структурен материал и след хомогенизиране в декомпактор се зарежда в компостни клетки. Там се извършва допълнително подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. Времетраенето на процеса на интензивно компостиране е три седмици. След приключване на процеса компостът се подлага на фина обработка.

Поради специфичния състав на биоотпадъците фината обработка включва пресяване през барабанно сито и отделен сепарационен модул за отделяне на фината от грубата фракция и примесите.

Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от амоняк в киселинен скрубер. В резултат на това се получава амониев сулфат, който може да се използва за наторяване в земеделието.

[TS_VCSC_Info_Notice panel_type=“custom“ color_background=“#8ab928″ panel_icon=“transparent“]

Инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 24000тона/година.

[/TS_VCSC_Info_Notice]

Основното предназначение и цел на изградената Инсталация за компостиране на зелени отпадъци, е преработка на разделно събраните зелени отпадъци от паркове и градини на територията на Столична община, при следната технология:

Постъпващият в инсталацията материал се подлага на предварителна механична обработка за отстраняване на примесите и постигане на подходяща структура. Така подготвеният материал се зарежда в компостни клетки, където протича фазата на интензивно компостиране. След като материалът престои в компостните клетки за определен период от време, той се изкарва в зона за зреене, където се оформя в компостни редове, които периодично се смесват и оросяват с помощта на обръщач. Целта на размесването е материалът да се аерира, за да протече нормално процеса компостиране. След приключване на фазата на зреене материалът постъпва към барабанно сито, където се пресява, при което се отделят три фракции компост:

  • Груб компост от 10-40мм 4,136т/г (35%);
  • Фин компост 0-10мм от 5,318т/г (45%);
  • Третата фракция е съставена от материaл >40мм.

Фината фракция представлява готовият компост, а грубата се връща обратно като структурен материал за новия цикъл. Третата фракция се използва като структурен материал в отдела за биоотпадъци.