СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ОП СПТО“

 

Съобщение

Приложение1 и 2

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Подготовка и внедряване на система за управление на „Твърди възстановени горива. Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива”, съгласно изискванията на стандарт EN…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваксини против хепатит А и Б и комбинирана ваксина срещу хепатит А и Б за работещите в ОП СПТО“

Съобщение оферти

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО

„Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО“, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1.

Съобщение_термовизионна камера

Техническо задание за термовизионно наблюдение в приемна

Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

„Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и  „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“ в ОП СПТО, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1.

Съобщение_работна заплата

Техническа спецификация

Ценова оферта