ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли за нуждите на ОП СПТО

„Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли” за нуждите на ОП СПТО“, съгласно приложен списък – Образец на ценова оферта – Приложение № 1.

Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки:  44440000 – 6 – лагери.

Пазарно проучване

Приложение 1

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка на материали и консумативи“

Доставка по заявка на материали и консумативи за извършване на дейности по поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения в ОП СПТО.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за Абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори.

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Провеждане на тренировка за работа в ограничени пространства, работа с газоанализатори и дихателни апарати с бутилка.

Пазарно проучване

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт

Избор на изпълнител за „Изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт за нуждите на ОП СПТО“ в изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 73 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия.

 Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционно обслужване и извънгаранционна поддръжка на бърз сушилен шкаф“

Уред, служещ за изсушаване на проби от твърдо възстановено гориво (RDF) в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Бързият сушилен шкаф е необходим за работа в лабораторни условия за подготовка на представителни извадки за последващи анализи на материала.

Пазарно проучване

Образец на оферта

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Зa избор на изпълнител на услуга „Извънгаранционна поддръжка на UPS-устройства“ (ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 17.05.2019 г.)

Извършване на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособността на UPS техника в ОП СПТО.

При поддръжката да се спазват техническите условия и параметри, заложени от производителите на техниката, техническите стандарти и екологичните изисквания съгласно българското законодателство.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на курсове с цел: придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО за: придобиване и документиране на професионална квалификация; придобиване и документиране на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии; непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация…