СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „ Профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръбопроводи и осигуряване обслужване на системата за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“