СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на мобилни пунктове за провеждане на инициативи за информиране на гражданите, с цел предотвратяване попадането на опасни отпадъци от домакинствата, в това число химични вещества и смеси в потока смесени битови отпадъци, постъпващи…