СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели и помпи за нуждите на ОП СПТО“ ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 22.06.2020 г.