Провеждане на учебна практика

Днес, 10.07.2019 г., в ОП СПТО студенти от магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“, „Биобизнес и биопредприемачество“ и „Екомениджмънт“ при Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проведоха лятна учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционно обслужване и извънгаранционна поддръжка на бърз сушилен шкаф“

Уред, служещ за изсушаване на проби от твърдо възстановено гориво (RDF) в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Бързият сушилен шкаф е необходим за работа в лабораторни условия за подготовка на представителни извадки за последващи анализи на материала. Пазарно проучване Образец на оферта