ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за доставка на глицерол за нуждите на ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „Садината“

Биологичното пречистване на отпадъчните води в СРОВ „МБТ“ и ПСОВ „Садината“ се постига чрез последователност от процеси на денитрификация и нитрификация, с които се осъществява трансформация на азот-съдържащите съединения чрез паралелно окисление на биогразградимата органика. Пазарно проучване