ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на ревизионни отвори на въздуховоди в сграда за производство на RDF гориво

В сграда за производство на RDF гориво е  разположена система от въздуховоди за изсмукване на прашен въздух и транспортирането му към пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри. Гаранционни срок на изградените от Актор Хелектор ДЗЗД въздуховоди е изтекъл. Системата за пренасяне на замърсения въздух в сграда за производство на РДФ гориво се състои от две обособени…