ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за ежемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност

Ежемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на ИБТ „Хан Богров” – ОП СПТО, съгласно  изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове   Пазарно проучване…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на фирма за извършване на строително монтажни дейности в ПСОВ

„Избор на фирма за извършване на строително монтажни дейности в пречиствателната станция за отпадни води на площадка „Садината“

 

Пазарно проучване СМР