Покана за заявяване на интерес към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци–RDF

Във връзка с изпълнението на фаза ІІ на Проект № DIR-592113-1-9 за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” финансиран с финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с настоящата покана Столична община, се обръща към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци…