Заводът за механично-биологично третиране на отпадъците, част от проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” по ОП „Околна среда” 2007-2013, се изпълнява усилено. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на работата на строителната площадка в „Садината”.

Първият етап от проекта е завършен с построяването на депо за неопасни отпадъци в „Садината”, ПСОВ и инсталациите за биологично третиране на био и зелени отпадъци на площадка „Хан Богров”.

Инсталацията на механично-биологично третиране (МБТ), която е втората фаза на проекта, съдържа 5 сгради. Всички те се строят в момента, посочи също кметът Фандъкова. Цялото оборудване за завода е поръчано и се произвежда. Очаква се до Коледа да бъдат покрити 3 от сградите, а по другите 2 да има съществен напредък. Независимо от спрените средства по Оперативна програма „Околна среда” Столична община продължи да изпълнява проекта, каза също кметът.

От началото на тази година работят компостиращите инсталации за зелени и биоотпадъци. Увеличава се обемът на зелените отпадъци, които се преработват. До сега са преработени общо 3057 тона био отпадъци и 8244 тона зелени отпадъци. От тези отпадъци се прави компост, който сега използваме в зелената система на София. Произвежда се и електричество.

Открити са десет площадки на територията на Столична община за предаване на разделно събрани отпадъци. Столична община сключи нови договори с 5 фирми, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците за осигуряване на площадки на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците. С договорите е осигурена възможност на гражданите на столицата да предават на десет площадки разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди и други видове отпадъци от домакинствата. Към момента юридически лица могат да изхвърлят отпадъци на площадките. От 1 декември 2014г. на тези площадки физическите лица ще могат да предават и обемисти едрогабаритни отпадъци и биоразградими зелени отпадъци.

По повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), Столична община уведомява гражданите, че на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, се извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица.

Площадките са разположени в 6 района на Столична община
Район “Сердика“ – ж.п. Гара София – Север
Район “Надежда“ – ж.п. гара Илиянци
Район “Искър“ – ж.п. Гара Искър
Район “Люлин“ – кв. „Филиповци”
Район “Кремиковци“ – кв.”Челопечене”, ул. „Челопешко шосе“
Район “Банкя“ – ул. „Райко Даскалов” № 51