УСТОЙЧИВО ЗАРАБОТИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОБИОТЕХНОЛОГИИТЕ

Два випуска завършили специалисти магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“,„Биобизнес“ и „Екомениджмънт“ работят, решават критични проблеми на екотехнологиите, подобряват тяхната ефективност и допълнително се обучават в създадения БИЗНЕС ИНКУБАТОР  с партньори – Софийска община / в лицето на Зам. Кмета по екология – г-жа М. Бояджийска/, Софийско предприятие за третиране на отпадъци /в лицето на инж. Николай Савов- директор на предприятието/ и Биологически факултет на СУ /в лицето на проф.дбн Яна Топалова – ръководител на МП „Екологична биотехнология“/. Бизнес инкубатърът е създаден с финансовото, интелектуално и материално участие на Софийско предприятие за третираране на отпадъци и магистърската програма „Екологична биотехнология“.

За две години този инкубатор е обучил по ДУАЛНАТА СИСТЕМА и осигурил работа в СПТО на 12 магистри от СУ. Всички те са преминали през целево обучение през Биологически факултет, платен стаж в инкубатора и сега са назначени на работа като управляват сложните зелени технологии по произвоство на биогаз, компост, пречистване на води от разграждането на битовите отпадъци, въвеждане на стандарти по качество и управление на риска. Това са все НОВАТОРСКИ ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ на територията на Софийска община. Сега инкубаторът разширява дейността си и отвори врати за стаж и лятно обучение на нови 8 студенти – основно бакалаври и магистри.  Те се обучават от по-големите си, вече работещи колеги. Предстои и разработването на докторски дисертации на работещи в ИНКУБАТОРА по проблемите на управлението на твърдите отпадъци, индустриалната симбиоза, обвързването на енергия, икономика, екология /ЕЕЕ/, цикличната, ресурсна икономика и модерната молекулярна диагностика и контрол на съвременните зелени технологии в Софийско предприятие за третиране на отпадъци и други подобни в национален и международен мащаб . На снимките – вече работещите в завода специалисти /облечени в бяло/ и асистентите гл.ас. Ирина Шнайдер, гл. ас. Йована Тодорова, ас. М. Белухова и докторант Ивайло Йотинов  демонстрират технологиите на новопостъпилите студенти и бъдещи стажанти / облечени в зелено/ и ги подготвят за включване в иновационни разработки.

Page-1Page-2Page-3Page-5Page-6Page-7Page-8Page-9Page-10Page-11Page-12Page-13