Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Поддръжка и обслужване на климатици със съдържание на хладилен агент до 3 кг. за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО)“

Съобщение-по-чл.20-ал.4 Прилож. №1-образец-на-ценова-оферта 1

Прочети

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА…

Прочети

Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.) за класификация на отпадъците, преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност Садината, без включен транспорт” по 8 (осем) обособени позиции

Продължителната ни работа за повишаване на качеството на РДФ горивото и срещите с фирми, притежаващи разрешение за неговото оползотворяване, даде резултат и днес обявяваме първата обществена поръчка относно: Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.…

Прочети

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“ Прилож.-№1-образец-на-ценова-оферта-ремонт-ел.-двигатели Съобщение-по-чл.20-ал.4 

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на знаци, табели и други средства за сигнализиране на опасност,  възстановяване на маркировката на пътното платно, с цел осигуряване на  безопасност и здраве при работа в ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на знаци, табели и други средства за сигнализиране на опасност,  възстановяване на маркировката на пътното платно, с цел осигуряване на  безопасност и здраве при работа в ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

„Ресертификация и надзорни одити на системата за управление на околната среда според изискванията на ISO 14001:2015, на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015и на системата за управение на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018 в ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на технически газове и газови смеси за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на технически газове и газови смеси за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“        

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Следгаранционен ремонт на радиостанции, доставка на нови радиостанции – гаранционен и извънгаранционен ремонт за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“.

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на антифриз, течност за чистачки и добавка Ad Blue за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет на поръчката: Консултантски услуги за поддържане на системата за управление на качеството съгласно изискванията на  ISO 9001:2015; здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018; околната среда съгласно изискванията на  ISO 14001:2015 за нуждите на ОП СПТО.

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Наем на автокранове с автокранист за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи,  хидравлични и пневматични клапани за нуждите на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на на минерална вода за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ (ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Следгаранционно обслужване на телефонни централи и телекомуникационно оборудване за нуждите на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:За „Доставка на обезледители за размразяване на пътища, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон на територията на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“ по две обособени позиции

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: За „Доставка на обезледители за размразяване на пътища, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон на територията на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“ по две обособени позиции

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба за събиране на биоразградими отпадъци за нуждите на ИБТ „Хан Богров“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба за събиране на биоразградими отпадъци за нуждите на ИБТ „Хан Богров“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на железарски материали и консумативи за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 отзоп с предмет: „Лабораторни измервания и изпитвания от акредитирана лаборатория, орган за контрол от вида „С“, за периодична проверка на съответствието с изискванията по електробезопасност на електрически уредби, съоръжения и защити, за нуждите на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО, съгласно техническите и технологични изисквания, включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Ремонт, техническа поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за Hooklift-устройства – Multilift XR26S61, прикачен инвентар към автомобилите Рено С430.32, за нуждите на ОП СПТО“ – CPV– 50000000-5

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Обследване на енергийната ефективност на компресорни системи в Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Наем на допълнителна механизация за експлоатация на ДНО „Садината“ от ОП СПТО“. 

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на антифриз, течност за чистачки и добавка Ad Blue за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО).

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Предпроектно проучване за реализация на фотоволтаична инсталация на територията на площадка „Хан Богров“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „ Профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръбопроводи и осигуряване обслужване на системата за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи,  хидравлични и пневматични клапани за нуждите на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Специализирано техническо обслужване на електросъоръжения съоръжения 110 / 20 кV, намиращи се на територията на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на мобилни пунктове за провеждане на инициативи за информиране на гражданите, с цел предотвратяване попадането на опасни отпадъци от домакинствата, в това число химични вещества и смеси в потока смесени битови отпадъци, постъпващи…

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО, съгласно техническите и технологични изисквания, включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд“…

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО, съгласно техническите и технологични изисквания, включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд“…

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на железарски материали и консумативи за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“(ОП СПТО)“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на антифриз, течност за чистачки и добавка Ad Blue за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО).

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги за поддържане на системата за управление на качеството съгласно изискванията на  ISO 9001:2015; здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018; околната среда съгласно изискванията на  ISO 14001:2015 за нуждите на ОП СПТО“.

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на електроинсталационни, електроизолационни материали, консумативи и прибори за автоматичен контрол за нуждите на ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Изработване, доставка и монтаж на вана за почистване на топлообменници монтирани в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF гориво

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на полимерни пликове за компост и торби за еднократна употреба за събиране на биоразградими отпадъци за нуждите на ИБТ „Хан Богров“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка и ремонт на дизелови генератори за резервно захранване на ПСОВ, СРОВ и Подстанция 110/20kV „Садината“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.20, АЛ.4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели и помпи за нуждите на ОП СПТО“ ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 22.06.2020 г.

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Мониторинг, администриране, настройка и техническата поддръжка на мрежовата инфраструктура на завод за Механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), площадка „Садината“ и Инсталация за биологично третиране (ИБТ), площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи, хидравлични и пневматични клапани за нуждите на ОП СПТО“   Съобщение ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка и ремонт на дизелови генератори за резервно захранване на ПСОВ, СРОВ и Подстанция  110/20kV „Садината“ Съобщение по чл.20 ал.4 Приложение №1 – Образец на оферта Приложение №2 – Ценово предложение

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Мониторинг, администриране, настройка и техническата поддръжка на мрежовата инфраструктура на завод за Механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), площадка „Садината“ и Инсталация за биологично третиране (ИБТ), площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“ Съобщение_мониторинг…

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ГЛИЦЕРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“ Доставка на глицерол

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи,  хидравлични и пневматични клапани за нуждите на ОП СПТО“ Съобщение_хидравлични маркучи ПРИЛОЖЕНИЕ 1- хидравлични маркучи-2020

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“ – ОП СПТО“   Съобщение

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ОП СПТО“   Съобщение Приложение1 и 2

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Подготовка и внедряване на система за управление на „Твърди възстановени горива. Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива”, съгласно изискванията на стандарт EN…

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваксини против хепатит А и Б и комбинирана ваксина срещу хепатит А и Б за работещите в ОП СПТО“ Съобщение оферти

Прочети

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО

„Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО“, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1. Съобщение_термовизионна камера Техническо задание за термовизионно наблюдение в приемна

Прочети

Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

„Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и  „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“ в ОП СПТО, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1. Съобщение_работна заплата Техническа спецификация Ценова оферта

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли за нуждите на ОП СПТО

„Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли” за нуждите на ОП СПТО“, съгласно приложен списък – Образец на ценова оферта – Приложение № 1. Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки:  44440000 – 6 – лагери. Пазарно проучване Приложение 1

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за Абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори.

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Провеждане на тренировка за работа в ограничени пространства, работа с газоанализатори и дихателни апарати с бутилка. Пазарно проучване  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт

Избор на изпълнител за „Изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт за нуждите на ОП СПТО“ в изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 73 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия.  Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционно обслужване и извънгаранционна поддръжка на бърз сушилен шкаф“

Уред, служещ за изсушаване на проби от твърдо възстановено гориво (RDF) в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Бързият сушилен шкаф е необходим за работа в лабораторни условия за подготовка на представителни извадки за последващи анализи на материала. Пазарно проучване Образец на оферта

Прочети

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Техническо задание за предоставяне на услуги по анализ на отпадъци с код 19 12 10 (гориво от отпадъци, RDF-гориво). Техническо задание

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Зa избор на изпълнител на услуга „Извънгаранционна поддръжка на UPS-устройства“ (ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 17.05.2019 г.)

Извършване на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособността на UPS техника в ОП СПТО. При поддръжката да се спазват техническите условия и параметри, заложени от производителите на техниката, техническите стандарти и екологичните изисквания съгласно българското законодателство. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За „Организиране и провеждане на обучения, с цел придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на курсове с цел: придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО за: придобиване и документиране на професионална квалификация; придобиване и документиране на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии; непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга

Предоставяне на пълни, адекватни и съобразени с изискванията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ услуги, свързани със сертифициране на система за управление на качеството, внедряване на специфичните изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива съгласно стандарт ISO 15358:2011, ресертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за доставка на глицерол за нуждите на ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „Садината“

Биологичното пречистване на отпадъчните води в СРОВ „МБТ“ и ПСОВ „Садината“ се постига чрез последователност от процеси на денитрификация и нитрификация, с които се осъществява трансформация на азот-съдържащите съединения чрез паралелно окисление на биогразградимата органика. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за „Компонентно разделяне на активите и изготвяне на протокол съгласно изискванията на ДДС № 05/30.09.2016 г., Заповед с изх. № 91-00-162/06.06.2018 г. на Министерство на финансите и СС № 4 – отчитане на амортизациите“

Предмет на поръчката са преразглеждане оценката за полезния срок на годност на дълготрайните материални и нематериални активи (имоти, инфраструктурни обекти, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и хардуерно оборудване, системи за автоматизация, програмни продукти и др. НДА), заведени в баланса на ОП СПТО. Изготвянето на експертна оценка относно компонентното разделяне на активите и…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на сглобяеми постройки от готови елементи

Избор на изпълнител за доставка на сглобяеми постройки от готови елементи /офис контейнери/– 4 бр., с размери – височина – 2500-2600, широчина 2500-2600, дължина 6000-6100 м2. Същите са необходими за нуждите на завод за МБТ, площадка „Садината“, с цел подобряване организацията на работния процес. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПОУЧВАНЕ – За доставка на софтстартери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуване на софтстартери, необходими за плавното спиране и пускане на трифазни асинхронни двигатели. Пазарно проучване Сфтстартери

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Абонаментно поддържане на съдове под налягане и газови инсталации“

Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации, съгласно изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Пазарно проучване Приложение 1 – Оферта

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Калибриране на технически средства“

Предоставяне на услуги по калибриране на технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в обектите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарното проучване е структурирано в 23 обособени позиции. Пазарно проучване Приложение №1

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка, монтаж и гаранционно обслужване на въздушни завеси на обектите на МБТ

С настоящото възлагане се цели осигуряване на изпълнител, който да достави и монтира „въздушни завеси“, за поставяне на отворите на описаните по- долу помещения за осигуряване на въздушна бариера между двете зони, с цел запазване на параметрите на температурата в помещенията, подобряване на енергийната ефективност на сградите и поддържане на необходимите температурни параметри през лятно-зимният…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на ревизионни отвори на въздуховоди в сграда за производство на RDF гориво

В сграда за производство на RDF гориво е  разположена система от въздуховоди за изсмукване на прашен въздух и транспортирането му към пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри. Гаранционни срок на изградените от Актор Хелектор ДЗЗД въздуховоди е изтекъл. Системата за пренасяне на замърсения въздух в сграда за производство на РДФ гориво се състои от две обособени…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на специализирани измервателни уреди и прибори

Обособена позиция №1 – Доставка на преносим Рефлектометър (Time Domain Reflectometer) – 1 брой; Обособена позиция №2 – Доставка на цифров True RMS мултимер – 1 брой и 2 броя комбинирани измервателни уреди (тестер на изолационно съпротивление/ мултимер); Обособена позиция №3 – Доставка на цифрови True RMS амперклещи – 2 броя; Обособена позиция №4 –…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения“

Абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, намиращи се на територията на ОП СПТО, съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обн., ДВ бр.73/17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г.). Пазарно проучване Приложение №1 Ценова оферта

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20КV“

Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV, намиращи се на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарно проучване Техническо задание Приложение 1 Приложение 2

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изолация на 2 /два/ броя ръкавни филтри

Избор на изпълнител за изолация на 2 /два/ броя ръкавни филтри при сграда за производство на RDF гориво, включващо доставка и монтаж на алуминиеви панели и термоизолация монтаж на същите. Пазарно проучване Оферта образец

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За мониторинг и администриране на мрежова инфраструктура

Избор на изпълнител за осъществяване на „мониторинг и администриране на мрежова инфраструктура на завод за Механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), площадка „Садината“ и Инсталация за биологично третиране (ИБТ), площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка на кабели, проводници и аксесоари“

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуването на кабели, проводници и кабелни аксесоари, необходими за свързване на контролно-измервателни и командни уреди и апарати, за опроводяване на електроапаратура, за изграждане на електрически и осветителни инсталации, за захранване на електрически табла, за направа…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на обезледители за размразяване на пътища

Избор на изпълнител за доставка на обезледители за размразяване на пътища, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон на територията на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Разпределение на активите по местоположение съгласно технологичния процес и формиране на окончателната им финансова стойност в ОП СПТО

Разпределение на активите съгласно технологичния процес в ОП СПТО и определяне на финансовите стойности на активите към датата на придобиването им съгласно проектната документация на Възложителя.Пазарно проучване Техническо задание

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV“

Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV, намиращи се на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.Пазарно проучване – за избор на изпълнител на услуга с предмет „специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 11020кv“Приложение №1Приложение №2Техническо задание

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на електроматериали и консумативи (ОП СПТО уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава до 17.30 часа на 04.09.2018 г.)

Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ Пазарно проучване Приложение 1 Приложение 2    

Прочети

ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Настоящето техническо задание е разработено поради необходимостта от реконструкция на лентови транспортьори № 01М0021АН001, № 01М0022АН001, № 01М0023АН001 и № 01М0024АН001, изработване и монтаж на допълнителни съпътстващи елементи, наладка пуск и центроване на лентовото платно. Техническа спецификация

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на електрокабелно отопление на тръбопроводи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За предаване и приемане за третиране на опасни отпадъци, генерирани от площадки „Садината“ и „Хан Богров“, ОП СПТО

Избор на изпълнител на услуга с предмет „Предаване и приемане за третиране на опасни отпадъци, генерирани от площадки „Садината“ и „Хан Богров“, ОП СПТО. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на катализатор

Избор на изпълнител на услуга с предмет „Доставка и монтаж на катализатор за допълнително пречистване на отпадъчни газове, генерирани в резултат на работата на комбиниран топлинен и енергиен агрегат (КТЕА) за оползотворяване на биогаз, за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване Технически данни

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител на услуга за извършване обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата на служителите и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения в Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарно проучване Задание Ценова оферта      

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработване на индустриални стелажи за складиране на палетизирани и непалетизирани товари

Изработване по приложена схема от Възложителя на индустриални стелажи за складиране на палетизирани и непалетизирани товари за склад в завод МБТ, доставка и монтаж. Пазарно проучване Схема  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Доставка на греси, антифриз, течност за чистачки и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове

Избор на Изпълнител за доставка на греси, антифриз, течност за чистачки и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове /AD BLUE/ за нуждите на ОП СПТО. Пазаарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Заизбор на изпълнител за доставка и монтаж на знаци, табели и други средства за сигнализиране на опасност

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за доставка и монтаж на знаци, табели и други средства за сигнализиране на опасност, с цел осигуряване на  безопасност и здраве при работа на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Пазарно проучване Приложение №1 Приложение №2

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на изпълнител на услуга „Контрол на фактори на работната среда на територията на ОП СПТО”

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за организиране и провеждане на измервания за контрол на различни фактори на работната среда на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ съгласно изискванията на нормативните актове и с периодичността, определена от Възложителя за оценката на риска.   Пазарно проучване Техническо задание

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка и ремонт на радиокомуникационна техника

Избор на Изпълнител за доставка, гаранционен и извънгаранционен ремонт на радиокомуникационна техника за обезпечавене на надеждна връзка за комуникация при работата на работниците и служителите в ОП СПТО.   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За оптимизиране работата на линиите за сгъстен въздух в завода на механично-биологично третиране на отпадъци е необходимо да бъде доставено и монтирано оборудване, обслужващо сепараторите за фракции на  RDF гориво. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработването на машинни изделия и детайли

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за осигуряване изработването на машинни изделия и детайли, необходими за поддръжката и ремонта на съоръжения в ОП СПТО, по предоставени от Възложителя чертежи и/или образци. Пазарно проучване Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3 Чертеж №4

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с извършване на: „Анализ на договорите на СО за оползотворяване на RDF и текущото им изпълнение, проучване на възможностите за оползотворяване на RDF и предложение за възможни решения, в т. ч. подготовка на образци на документация за провеждане на процедура по ЗОП за осъществяване на услугите…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за изграждане на стени от бетонни блокове

Избор на изпълнител за изграждане на стени от бетонни блокове за оформяне на складови клетки за временно съхранение на рециклируеми материали на територията на площадка „Садината“ – ОП СПТО. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на изпълнител за доставка на глицерол

Предмет на този документ са изискванията по отношение на „Доставка на глицерол за нуждите на Станция за регенериране на отпадъчни води /СРОВ/ „МБТ“ и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ „Садината“. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на изпълнител за доставка и монтаж на пневматични ударни вибратори

Оптимизация на работата на прахов ръкавен филтър 4QDV41AF001 (производител „Ecochimica system S.r.i.”, model AMIX100000HEL-B) – доставка и монтаж на пневматични ударни вибратори с управление в завод МБТ местност Садината. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на фирма за доставка на инертни материали

Избор на изпълнител за доставка на груб инертен материал – трошен камък за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо за неопасни отпадъци „Садината“. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Пазарно проучване  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ- За провеждане на обучение и международно сертифициране “CCNA ROUTING AND SWITCHING”

Настоящото проучване има за цел избор на изпълнител за „провеждане на обучение и международно сертифициране “CCNA Routing and switching” на шест членен електротехнически персонал за работа с мрежово оборудване CISCO“. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за „Изготвяне на необходимата документация по реда на Глава шеста, раздел III и Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда

Избор на Консултант за изготвяне на необходимата документация и участие в процедури по реда на Глава шеста, раздел III и на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности

Избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности, свързани с изграждането и осигуряването на превантивни обезопасителни мероприятия по съществуващи строителни конструкции и съоръжения в зоната за складиране и товарене на RDF гориво Пазарно проучване    

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за „Оптимизиране на пространственото помещение „Дневна-столова“ в административната сграда на територията на площадка „Садината“

Целта на пазарното проучване е избор на фирма за проектиране, изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма за оформяне на два броя фронт-офиси в помещение „Дневна-столова в Административната сграда и два броя врати в помещение “столова“ в помощната сграда към Сградата за механично сепариране. Предметът на пазарното проучване е офисите да бъдат изпълнени от Алуминиева…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За сключване на договор за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие“

Избор на изпълнител за „Изготвяне на комуникационна стратегия на ОП СПТО, изготвяне на ново лого, изработка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на общинското предприятие.“ Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за изпълнение на СМР

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по проект „Преустройство на гараж-навес в техническо помещение за първичен преглед на автомобили” – изпълнение на СМР Пазарно проучване   Част Архитектура Челен лист Модел Модел Модел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка Част Конструкция Челен лист Модел Mодел Mодел Модел Модел Обяснителна записка Количествена сметка…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-изработване на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП)

Изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания и Обемно-устройствено проучване за допълнително застрояване на сгради, осигуряващи съвременни санитарно–битови и хигиенни условия, както и възможност за отдих и подобряване на работната среда.   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ- За доставка на преместваем контейнер – кабина

Доставка на преместваем контейнер – кабина с размери 240x600x240 см., предназначен за складова база и 1 (един) бр. кабина с размери 150x150x240 см.  с предназначение за охранителна кабина Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП)

Изготвяне на Предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) за оптимизация на технологичната схема на псов “Садината”, като бъдещият консултант стъпи на реалните резултати от собствения мониторинг на входящите отпадъчни води по потоци. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка и монтаж на електрокабелно отопление на тръбопроводи

Целта на пазарното проучване е : профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD  против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата. Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за ремонт на автоматизирани технологични системи за събиране и разделяне на потока за производство на РДФ гориво

Избор на фирма за извършване на услуга „РЕМОНТ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОТОКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РДФ ГОРИВО “   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за извънгаранционно обслужване на компютри и периферни устройства собственост на ОП СПТО

Избор на фирма за пълно сервизно обслужване на компютри, принтери, многофункционални устройства, копирни машини и доставка на резервни части   Пазарно-компютри

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За поддръжка,обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на ОП СПТО

Целта на заданието е изпълнение на заложените дейности по  поддръжка, обслужване и ремонти на двугредов мостов кран фабрични номера V14-072/73 с товароносимост 14t и максимално междурелсие 17320 mm, монтирани в Приемна сграда и двугредов мостов кран фабрични номера V14-075/76 с товароносимост 16t и максимално междурелсие 33500 mm монтирани в Сграда биосушене. и тяхната безопасна и…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ – ОП СПТО

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по осигуряване на закаляване чрез наваряване на бързоизносващи се детайли за нуждите завод за МБТ.   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба

Избор на фирма за  доставка на полимерни пликове за компост и биоразградими торби за еднократна употреба за нуждите на ИБТ „Хан Богров“. Пазарно проучване-пликове и торби

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за сервизна поддръжка на компресори

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по „осигуряване на сервизна поддръжка на технологичните компресори в завод за МБТ“ по обособени позиции, както следва: Пазарно проучване-компресори

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за сервизна поддръжка на компресори

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по „осигуряване на сервизна поддръжка на технологичните компресори в завод за МБТ“ по обособени позиции Пазарно проучване-компресори  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка и гаранционно обслужване на мобилен винтов компресор за нуждите на завод за МБТ – ОП СПТО

Доставка на мобилен винтов компресор, с гаранционно обслужване за срок от 12 /дванадесет/ месеца – 1 /един/ бр., отговарящ на техническите изисквания, посочени в пазарното проучване. Мобилният винтов компресор – обектът на доставката следва да е фабрично нов, неупотребяван и да отговаря на всички изисквания, посочени от Възложителя, като посочените параметри да се считат за…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на фирма за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП „СПТО“

Избор на фирма за сключване на договор за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП СПТО по заявка на възложителя.   Пазарно проучване-канцеларски материали

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за лепене на гумено-транспортни ленти за нуждите на ОП СПТО

Избор на фирма за извършване на услуга „Лепене на гумено-транспортни ленти“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Лепене на гумено-транспортни ленти по топъл способ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Лепене на гумено-транспортни ленти по студен способ. Пазарно проучване-ленти

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за осигуряване на самолетни билети

Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелско настаняване и застраховки при служебните пътувания на служители в ОП СПТО   Пазарно проучване-самолетни билети

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка, монтаж, баланс и сервиз на нови гуми и джанти

Пазарното проучване обхваща Доставка на нови гуми (зимни и летни) и джанти, в зависимост нуждите на Възложителя; смяна на гуми (нови или собствени на ОП СПТО) – демонтаж, монтаж, баланс; Ремонт на гуми.   Пазарно проучване-гуми

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на препарат за намаляване на концентрацията на органични замърсители

Предмет на пазарното проучване е „Доставка на препарат за намаляване на концентрацията на органични замърсители в резервоарите за  дъждовни и дренажни води в ОП СПТО – ИБТ „Хан Богров“   Пазарно проучване-препарат

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на застрахователен брокер

Избор на застрахователен брокер за предоставяне на застрахователни и консултантски услуги при изготвяне на обществени поръчки за избор на застраховател за нуждите на оп спто с цел: Професионално планиране и администриране на застраховките на предприятието; Оценка на обективните застрахователни рискове, които да бъдат покрити; Професионално изработване на критерии за избор на застрахователни компании при провеждане…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на консултантска фирма

Избор на консултантска фирма за поддържане на системата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007; подготовка и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015; преминаване към новата версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи за управление в…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на глицерол за нуждите на ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“

Предмет на този документ са изискванията по отношение на „Доставка на глицерол за нуждите на ОП „СПТО“ – Станция за регенериране на отпадъчни води /СРОВ/ „МБТ“  и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ „Садината“.   Пазарно-глицерол

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на контейнери

Избор на фирма за доставка на доставка на 4 (четири) бр. преместваеми контейнера – кабини с размери в план 2,4 м.л. х 2,4 м.л., предназначени за складови бази и 1 (един) бр. кабина с размери 1,5 м.л. х 1,5 м.л. с предназначение за охранителна кабина. Кабините са за нуждите на оперативните смени в Завода за…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за сключване на договор с контрагент за временно приемане на част от входящите потоци отпадъчни води от ПСОВ „Садината“

Сключване на договор с контрагент за временно приемане на част от входящите потоци отпадъчни води от ПСОВ „Садината“   Пазарно-инфилтрат

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки за работещите в ОП СПТО

Предмет на пазарното проучване е доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки, описани в Таблица № 1, по периодични заявки на Възложителя.   Пазарно проучване-напитки  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на платформен електрокар за нуждите на завод за МБТ- ОП СПТО

Доставка и гаранционно обслужване за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца или 2000 /две хиляди/ моточаса на платформен електрокар – 1 /един/ бр., отговарящ на техническите изисквания, посочени в пазарното проучване.   Пазарно проучване – електрокар    

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка на армираща система от хексагонална двойно усукана поцинкована телена мрежа с вплетена арматура

Избор на фирма за доставка на армираща система от хексагонална двойно усукана поцинкована телена мрежа с вплетена арматура №10 през 150 мм, като материал за изработка на съоръжения на територията на площадка „Садината“ Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНE-За избор на фирма-изпълнител за Осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития

Предметът на пазарното проучване е осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития (тийм билдинг, семинари, конференции, обучения и други) , свързани с изпълнението на дейностите на ОП СПТО.   Пазарно проучване – организиране на събития

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За сключване на договор с фирма за абонаментно поддържане на пожароизвестителна и пожарогасителна системи

Сключване на договор за абонаментно поддържане на пожароизвестителна и пожарогасителна системи при ОП СПТО: 1.1.Пожароизвестителна система при завод за МБТ площадка „Садината“; 1.2.Пожарогасителна (спринклерна) система при завод за МБТ площадка „Садината“, състояща се от електрическа помпа, дизелова помпа, жокер помпа и 3 (три) броя компресорни станции; 1.3.Пожароизвестителна система при ИБТ „Хан Богров“   Пазарно-пожароизвестяване и…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ- За доставка на азот 5.0

Избор на фирма за периодична доставка бутилиран течен АЗОТ-проба 5.0 нужен за работата на сортиращия блок на лазерните машини, инсталирани и експлоатирани на територията на ОП СПТО по заявка и график, съгласуван от Възложителя.   Пазарно проучване – азот

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на радиокомуникационна техника за нуждите на МБТ – ОП СПТО

Избор на фирма за доставка и монтаж на радиокомуникационна техника за обезпечавене на надеждна връзка за комуникация при работата на работниците и служителите в завод МБТ – ОП „СПТО” и ИБТ – Хан Богров.   Пазарно проучване – Радиокомуникационна техника

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на хидравличен помпен агрегат и филтърни елементи за балопреса

Избор на фирма за доставка на хидравличен помпен агрегат 22KW и филтърни елементи за балопреса производство на EUROPRESS тип „Kanalballenpresse EP 60 V4” за  нуждите на  ОП „СПТО”.   Пазарно проучване-балопреса

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За абонаментно сервизно обслужване на повдигателни съоръжения

Обект на пазарното проучване е избор на изпълнител за Абонаментно Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения, намиращи се на територията на завод за МБТ, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (обн., ДВ бр.73/ 17.09.2010г., в сила от 18.10.2010г.).   Пазарно проучване-повдигателни съоръжения

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За сключване на договор за извънгаранционна поддръжка на компютри и периферни устройства

Избор на фирма за пълно сервизно обслужване на компютри, принтери, многофункционални устройства, копирни машини, доставка на консумативи за принтери и многофункционални устройства, както рециклиране на тонер касети и доставка на резервни части.   Пазарно-компютри

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за ежемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност

Ежемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на ИБТ „Хан Богров” – ОП СПТО, съгласно  изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове   Пазарно проучване…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за разработване и доставка на програмен продукт

Предмет на пазарното проучване е  разработка, доставка и предоставяне на право за ползване  на програмен продукт за организиране, мониторинг, анализ, контрол и оптимизация на дейностите по събиране и транспортиране на хранителни биоотпадъци от обекти на територията на Столична община, съобразен с технологичните особености на процеса на анаеробно разграждане в ИБТ „Хан Богров“   Пазарно-програмен продукт

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на фирма за сервизно обслужване на повдигателни съоръжения

Сервизно поддържане и ремонт на мостови кранове, електрически телфери и мобилни подемници с работни площадки,намиращи се на територията на завод за МБТ на отпадъци, с.Яна, София.   Пазарно-повдигателни съоръжения

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – доставка на черна горена тел – консуматив на балираща преса

Избор на фирма за доставка на тел – консуматив на балиращи преси, функциониращи на територията на Завод за МБТ на отпадъци, село „Яна“, местност „Садината“.   Пазарно-доставка на тел

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за извършване на аналитични изпитвания на компост и ферментационен продукт и подготвяне на нормативно изискуемата документация за нуждите на ИБТ ,,Хан Богров‘‘

Избор на фирма за извършване на пробовземане, анализ на проби от компост и ферментационен продукт и изготвяне на необходимите документи в съответствие с  изискванията на Наредба за третиране на биоотпадъци.   Пазарно-анализи компост и ферментационен продукт  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за сертифициране на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ според изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015

Избор на изпълнител за извършване на услуга по сертифициране на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ според изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015   Пазарно-сертифициране

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за избор на строителна фирма за проектиране

„Избор на строителна фирма за проектиране и изпълнение на: „Реконструкция на Гараж-Навес“, ОП СПТО – площадка „Садината“; “Реконструкция на западна фасада на сграда за съхранение на РДФ“ – площадка „Садината“ Пазарно-реконструкция на гараж

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка, монтаж и пускане в действие на индуктивни сензори за наличие на автомобил в ролетни врати на Завод за МБТ

Избор на фирма за „Доставка, монтаж и пускане в действие на индуктивни сензори за наличие на автомобил в ролетни врати на Завод за МБТ, ОП СПТО.   Пазарно-проучване-модернизация врати

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Изграждане на видеонаблюдение на ПСОВ и СРОВ

Избор на фирма за изграждане на видеонаблюдение на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и станция за регенериране на отпадъчни води (СРОВ), местност „Садината“, ОП СПТО   Пазарно-проучване-видеонаблюдение

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на фирма за доставка и монтаж на щори и комарници за работните помещения на територията на ОП СПТО, с. Яна, местност „Садината

Избор на фирма за доставка и монтаж на  вътрешни хоризонтални алуминиеви щори с монтаж пред стъклото, без долно укрепване, тъмно сив металик и комарници (ролетни/вертикални/, статични/неотваряеми/ и модел на панти) за работните помещения на територията на  ОП СПТО, с. Яна, местност „Садината.   Пазарно-проучване – щори и комарници

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ -Eжемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност

Eжемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на МБТ – ОП СПТО, съгласно  изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.   Пазарно-проучване съоръжения МБТ  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Сключване на договор с фирма за сервизно и абонаментно обслужване на автовезни

Сключване на договор с фирма за сервизно и абонаментно обслужване  на  автовезните в Приемна зона на ДНО „Садината“, за нуждите на ОП СПТО.   Пазарно проучване – автовезни      

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Сключване на договор с фирма за следгаранционно сервизно и абонаментно обслужване на лентови везни

Сключване на договор с фирма за следгаранционно сервизно и абонаментно обслужване на лентови везни Ramsey Micro-Tech 9101, производство на фирма Thermo SCIENTIFIC, за нуждите на ОП СПТО.   Пазарно-проучване – лентови везни  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на фирма за извършване на услуги по противопожарно обезопасяване

„Избор на фирма за извършване на услуги по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на територията на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци““     Пазарно-проучване ПБ      

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Наем, сервиз и поддръжка на филтриращи системи за студена, гореща и газирана вода и за поддръжка на автомати за освежаващи напитки

„Избор на фирма за наем, сервиз и поддръжка на филтриращи системи за студена, гореща и газирана вода“ и за поддръжка на автомати за освежаващи напитки необходими за ИБТ „Хан Богров“, завод за МБТ и ДНО „Садината“-  ОП „СПТО”.   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Рекуператорна система

„Избор на фирма за доставка и монтаж „Рекуператорна-система“ за рекуперация на предварително обработен свеж въздух в контролна зала за управление на процесите в Сграда за биологично сушене в Завода за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво.   Download – Пазарно проучване -Рекуператорна система

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДОСТАВКА НА ТОПЛА И ОХЛАДЕНА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“.

Избор на фирма за извършване на услуги по доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“   Пазарно-храна

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на ОП СПТО

Избор на изпълнител за дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на ОП СПТО на български и английски език по дизайн, предложен от изпълнителя и съгласуван с възложителя   Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на фирма за измерване и контрол на факторите на работната среда

„Избор на фирма за измерване и контрол на факторите на работната среда в помещенията на територията на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво“.   Download – Проучване – фактори на работната среда MБТ

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПТИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ РИСК В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Извършване на Услуги по „Дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров”.   Пазарно-дезинсекция, дезакаризация, дератизация

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПТИЦИ, ОСИГУРЯВАЩИ КОНТРОЛ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ РИСК В ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Извършване на Услуги по „Дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици, осигуряващи контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров”. Download – Пазарно-проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ КОСАЧКИ

Доставка на моторни косачки, тримери за трева и косящ трактор за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София   Download – Пазарно-проучване-Косачки

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Ремонт на електродвигатели и водни помпи на площадка „Хан Богров” и ДНО „Садината”

Сключване на договор с фирма за ремонт на електродвигатели и водни помпи на площадка „Хан Богров” и ДНО „Садината” Download – Пазарно проучване ремонт на ел. двигатели

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за закупуване на кабели за нуждите на ОП „СПТО”

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка ИБТ „Хан Богров” и площадка ДНО „Садината” се налага да се закупуват кабели необходими за свързване на контролно-измервателни и командни уреди и апарати, за опроводяване на електроапаратура, за изграждане на електрически и осветителни инсталации, за захранване на електрически табла, за направа на удължители…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА МАСЛО ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ НА КОГЕНЕРАТОРИТЕ НА ИБТ „ХАН БОГРОВ“

Избор на фирма за закупуване на 1000 литра масло и извършване на мониторинг на качеството на маслото по време на експлоатацията на двигателите на двата когенератора на ИБТ „Хан Богров“ Download – Пазарно проучване масло

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ

„Извършване на абонаментно поддържане и сервиз на ел. съоръжения 20 kV, намиращи се на територията на ДНО „Садината“ и ИБТ „Хан Богров“ към ОП „СПТО“     Download – ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – СЕРВИЗ

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

Избор на фирма за закупуване,проектиране и изграждане на структурна кабелна система (СКС) и разширение на съществуваща учрежденска телефонна централа към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ   Download – ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

Прочети

Пазарно проучване – консултантски услуги

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА, КОНТРОЛ И ТЕКУЩО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИЯ „САДИНАТА“.     Download – Пазарно проучване – консултантски услуги   Виж – Приложение 1

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – РАЗРАБОТВАНЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ПЕЧАТ И МОНТИРАНЕ НА СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Избор на фирма за разработване на схеми за евакуация, отговарящи на изискванията на  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите за Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво.   Пазарно-изработка на схеми за евакуация

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ

Избор на фирма за сключване на договор за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП „СПТО“ по заявка на възложителя.     Download – Пазарно проучване канцеларски материали  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО     Download – Пазарно проучване_застрахователен брокер

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на груб инертен материал – трошен камък

Избор на фирма за доставка на груб инертен материал – трошен камък, фракция 63 ÷ 150, предназначен за запълване на габиони (сметищни газови кладенци) на територията на депо „Садината“.     Download – Пазарно-проучване трошен камък

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – извършване на годишна метрологична проверка на автовезни

Избор на фирма за организиране и изпълнение на дейностите за извършване на годишна метрологична проверка на автовезните в ДНО „Садината“     Download – Пазарно проучване – Годишна метрологична проверка

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

„Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебните пътувания на служители в ОП СПТО“   Download – Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Избор на фирма за закупуване и доставка на специализирани машини за почистване на площите и съоръженията в Завод МБТ за нуждите на ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“   Download – Пазарно – почистващи машини

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА ФОСФОР

Предмет на този документ са изискванията по отношение закупуването и доставката на препарат за елиминиране на фосфор за нуждите на ОП „СПТО“ – ПСОВ „Садината“.   Download – Пазарно-проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ, ДНЕВНИЦИ И ОТЧЕТНИ КНИГИ

Избор на изпълнител на рамков договор за изработване, отпечатване и доставка на формуляри,  дневници и отчетни книги по дизайн, предложен и одобрен от възложителя     Download – Пазарно проучване – печатни материали

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на изпълнител за организиране и извършване на специализирани измервания, оценки и контрол на факторите на работната среда

Избор на фирма за измерване и контрол на факторите на работната среда в помещенията на територията на ОП „СПТО”.   Download – Проучване – фактори на работната среда

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Геодезично заснемане на обекти, свързани с експлоатацията, изграждане и надграждането на Депо „Садината”

Извършване на услуги за геодезично заснемане на обекти, свързани с експлоатацията, изграждане и надграждането на Депо „Садината”   Download – Пазарно-проучване-Гeoдезия

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МОБИЛНИ АВТОВЕЗНИ

Избор на фирма за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 бр. мобилни автовезни за дооборудване на камиони за събиране на отпадък на ИБТ „Хан Богров     Download – Пазарно-проучване-Мобилна-автовезна

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ КОСАЧКИ

Закупуване и доставка на моторни косачки, (тримери за трева и косящ трактор) за нуждите на Депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София   Download – ПАЗАРНО-ПРОУЧВАНЕ-2

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНА ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

Закупуване и доставка на машина за пътна маркировка за нуждите на Депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София Download – ПАЗАРНО-ПРОУЧВАНЕ

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – профилактика и диагностика на газoанализатори и газсигнализатори

Избор на фирма за извършване на услуга по периодично сервизно и техническо обслужване, профилактика и диагностика на наличните в ОП „СПТО” газоанализатори и газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка.   Download – Проучване – проверка дрегери 2016 г.

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Избор на фирма за сключване на договор за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП „СПТО“   Download – Пазарно проучване канцеларски материали

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИПЕНИТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – ПСОВ САДИНАТА

Предмет на този документ са изискванията по отношение закупуването и доставката на антипенител за нуждите на ОП „СПТО“ – ПСОВ „Садината“.   Download – Пазарно проучване – антипенител

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ, ДНЕВНИЦИ И ОТЧЕТНИ КНИГИ

Избор на изпълнител на рамков договор за изработване, отпечатване и доставка на формуляри, дневници и отчетни книги по дизайн, предложен и одобрен от възложителя Download – Пазарно проучване – печат на формуляри дневници и отчетни книги  

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

ИЗБОР НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, НА ПОЧВИ И НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕШЕНИЕ 431-Н0-И0-А1/2015 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАОС ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КР 431-Н0/2012 Г. НА СО ЗА „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА…

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и контрол на епидемичния риск в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ – площадка „Садината” и площадка „Хан Богров”     Download – Пазарно-проучване ДДД

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на фирма за калибриране на вторичен преобразувател за температура

Избор на фирма за калибриране на вторичен преобразувател за температура – многоканален цифров термометър с RTD Pt 100 на ИБТ „Хан Богров“   Download – Пазарно проучване – Вторичен преобразувател

Прочети

Пазарно проучване – OHSAS 18001

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ С ОБЕКТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА   Download – Пазарно проучване OHSAS 18001

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – съоръжения с повишена опасност

Eжемесечно абонаментно и сервизно поддържане на съоръжения с повишена опасност на територията на ОП СПТО съгласно „ Наредба за Устройството и Безопасната Експлоатация на Преносните и Разпределителните Газопроводи на Съоръженията” и „ Наредба за Устройството, Безопасната Експлоатация и Технически Надзор на Съоръжения под Налягане”   Download – Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Разработване и монтиране на схеми, определящи сборните пунктове при извънредни случаи и схеми за евакуация

Разработване на схеми, определящи сборните пунктове при извънредни случаи и схеми за евакуация, отговарящи на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Аварийните планове за площадки „Садината“ и ИБТ „Хан Богров“   Download – Проучване – изработка на схеми за евакуация-1 mv

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИООТПАДЪЦИ

Избор на фирма за обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци за нуждите на ИБТ “Хан Богров” – ОП “СПТО” Download – Пазарно проучване обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА НАЕМАНЕ НА ЦИСТЕРНА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ

Избор на фирма за наемане на цистерна за извозване на инфилтратни води от Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“ до Пречиствателна станция „Садината“ Download – Пазарно проучване цистерна за инфилтрат

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за закупуване вентилатори за резервоари инфилтрат ПСОВ „Садината“ – ОП „СПТО“

Избор на фирма за закупуване на вентилатори необходими за три броя резервоари за инфилтрат на ПСОВ „ Садината“-  ОП „СПТО” Download – Пазарно-проучване-вентилатори

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА 3 БРОЯ ВЪНШНИ ВИНИЛОВИ ПАНА ЗА 3 БРОЯ РЕЗЕРВОАРИ НА ПСОВ „САДИНАТА“

Избор на фирма за  изработване  и доставка на 3 броя външни пана за 3 броя резервоари на ПСОВ „Садината“ , както следва: 1 /един/ брой винилово пано за 1 /един/ брой 180 m3 резервоар 2 /два/ броя винилови пана за 2 /два/ броя 600 m3 резервоари Download – Винилови пана

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ -смазочни материали за поддръжка на съоръженията и агрегатите на Инсталация за Биологично Третиране „Хан Богров”

Закупуване и доставка на смазочни материали за поддръжка на съоръженията и агрегатите на Инсталация за Биологично Третиране „Хан Богров” Download – смазочни материали

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за избор на фирма за извършване на пробовземане и лабораторни анализи на води, почви и утайки

Избор на фирма за извършване на пробовземане и лабораторни анализи на води, почви и утайки в изпълнение на КР 431-Н0/2012 г. и КР 481-Н0/2013 г. Download – Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Офертата трябва да включва информация относно цените на всички съдове за съхранение на спомагателни материали и отпадъци        Пазарно проучване

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за „Доставка и монтаж на компесационен дросел (реактор)“ на ИБТ „хан Богров“ – ОП „СПТО”

Избор на фирма за доставка и монтаж на компесационен дросел (реактор) за компенсиране на капацитивна енергия на  територията на ИБТ „Хан Богров“ и депо „Садината“-  ОП „СПТО”   Пазарно-реактор

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за избор на оператор /наемане на МПС/ за извършване на вътрешно заводски транспорт на ИБТ „Хан Богров“ – ОП „СПТО”

Избор на оператор /наемане на МПС/ за извършване на  вътрешно заводски транспорт на  територията на ИБТ „Хан Богров“ и депо „Садината“ –  ОП „СПТО”   Пазарно-камион компост

Прочети

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за избор на оператор /наемане на МПС/ за доставка на био отпадъци от обекти, обслужвани от ОП „СПТО”

Избор на оператор /наемане на МПС/ за Събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от обекти, обслужвани от ОП „СПТО” на територията на Столична община до площадките и инсталациите на ОП СПТО   Пазарно-мпс за доставка на био отпадъци

Прочети