ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка и ремонт на дизелови генератори за резервно захранване на ПСОВ, СРОВ и Подстанция  110/20kV „Садината“

Съобщение по чл.20 ал.4

Приложение №1 – Образец на оферта

Приложение №2 – Ценово предложение