ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“