ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Наем на автокранове с автокранист за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“