ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Специализирано техническо обслужване на електросъоръжения съоръжения 110 / 20 кV, намиращи се на територията на ОП СПТО“