ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Подготовка и внедряване на система за управление на „Твърди възстановени горива. Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива”, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 15358:2011 в ОП СПТО“

Съобщение