СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на търгове
Столична община уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. В резултат от работата на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината“, ще продава следните рециклируеми материали:

Наименование
Код съгласно Наредба №2/2014г.
Количество, т/год.
1.
Хартия и картон
19 12 01
до 22 788
2.
Черни метали
19 12 02
до 4 000
3.
Цветни метали
19 12 03
до 960
4.
Пластмаси
19 12 04
до 1 260
5.
Стъкло
19 12 05
до 10 158

2. В резултат на работата на „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров“, ще продава следните рециклируеми материали:

Наименование
Код съгласно Наредба №2/2014г.
Количество, т/год.
1.
Черни метали
19 12 02
100
2.
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 01
0,5
3.
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 03
0,2
4.
Хартиени и картонени опаковки
15 01 01
0,8
5.
Пластмасови опаковки
15 01 02
1,0
6.
Метални опаковки
15 01 04
0,5
7.
Хартия и картон
20 01 01
0,2

Продажбите ще се осъществяват чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които могат да участват лица, притежаващи актуално разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

В случай на проявен интерес, за допълнителна информация: e-mail: director@spto.bg; еcologist@spto.bg; тел.: 02/9 811 078 и e-mail: ptraykov@sofia.bg

График за провеждане на тръжните процедури за 2015г.
 

Месец
Дата, ден и час на провеждане на търга
Дата, ден и час на провеждане на търга
Октомври 02.10.2015г. (петък) от 10.00 часа 16.10.2015г. (петък) от 10.00 часа
Ноември 06.11.2015г. (петък) от 10.00 часа 20.11.2015г. (петък) от 10.00 часа
Декември 04.12.2015г. (петък) от 10.00 часа 18.12.2015г. (петък) от 10.00 часа