[TS_VCSC_Info_Notice panel_type=“custom“ color_background=“#308540″ panel_icon=“transparent“]

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

[/TS_VCSC_Info_Notice]

Организационната структура на ОП СПТО, е одобрената с Правилника за организацията на дейността на ОП СПТО, приет с Решение N 223 по Протокол N 39 от 16.05.2013 г., изм. с Решение N 607 по Протокол N 51 от 24.10.2013 г. на Столичния общински съвет.

Общото управление на ОП СПТО се осъществява от Директор, назначен от Кмета на Столична община.

Оперативното управление в ОП СПТО се осъществява от ръководителите на структурни звена и началници на отдели в общинското предприятие, които са пряко подчинени на Директора:

 1. Ръководител звено „Инсталация за биологично третиране – Хан Богров“;
 2. Ръководител звено „Завод за МБТ и депо за неопасни отпадъци „Садината“;
 3. Ръководител звено „Околна среда, здраве и стандарти ISO“;
 4. Началник отдел „Финанси и човешки ресурси. Главен счетоводител“;
 5. Началник отдел „Продажби“;
 6. Началник отдел „Материално техническо снабдяване“.

Общото и оперативното управление на ОП СПТО се подпомага от работниците и служителите в отделните структурни звена и отдели.

[TS_VCSC_Info_Notice panel_type=“custom“ color_background=“#308540″ panel_icon=“transparent“]

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА И ОТДЕЛИ В ОП СПТО

[/TS_VCSC_Info_Notice]

Звено „Инсталация за биологично третиране – Хан Богров“:

 • Контролира и координира работата по третирането на отпадъци в съответствие с издадените разрешителни за ИБТ „Хан Богров“, съгласно българското законодателство.
 • Спазва всички приложими условия на законодателството на ЕС, свързани с работата на ИБТ „Хан Богров“.
 • Води и отчита дейностите по третиране на отпадъци, както и подпомага последващата реализация на материали и крайни продукти.
 • Осигурява създаването на продукти, материали или субстанции, произведени в следствие работата на съоръженията в ИБТ „Хан Богров“, в съответствие с приложимите стандарти или критерии.
 • Следи спазването на всички одобрени инструкции, издадени съгласно изискванията на специализирана нормативна уредба, разрешителни документи за работата на ИБТ и пр.

Звено „Завод за МБТ и депо за неопасни отпадъци „Садината“:

 • Контролира и координира работата по третирането на отпадъци в съответствие с издадените разрешителни за изградените съоръжения на площадка „Садината“, съгласно българското законодателство.
 • Контролира спазването на всички приложими условия на законодателството на ЕС, свързани с изградените съоръжения на площадка „Садината“.
 • Контролира воденето и отчитането на дейностите по третиране на отпадъци, както и подпомага последващата реализация на материали и крайни продукти.
 • Осигурява създаването на продукти, материали или субстанции, произведени в следствие работата на съоръженията на площадка „Садината“, в съответствие с приложимите стандарти или критерии.
 • Следи спазването на всички одобрени инструкции, издадени съгласно изискванията на специализирана нормативна уредба, разрешителни документи за изградените съоръжения на площадка „Садината“ и пр.

Звено „Околна среда, здраве и стандарти ISO“:

 • Следи работата на изградените съоръжения на площадки «Хан Богров» и «Садината» в съответствие с издадените разрешителни.
 • Контролира изпълнението на условията, поставени в издадени Комплексни разрешителни за инсталациите/съоръженията на площадки „Хан Богров“ и „Садината“;
 • Следи за спазване на периодичността на извършването на собствен мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, съгласно разрешителните. Контролира спазването на срокове по предоставянето в РИОСВ и БДУВ на резултати от провеждания собствен мониторинг.
 • Контролира своевременното изготвяне и/или актуализиране на писмени инструкции, периодични и собствени оценки, Годишните доклади по околна среда (ГДОС) и пр.
 • Следи и отговаря за системата за управление на ОП СПТО по отношение на съответствие с изискванията за сертификация по ISO 9001:2008. Следи и отговаря за въвеждане на други стандарти ISO в предприятието.
 • Контролира дейността по осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд в ОП СПТО.
 • Следи за спазването на разработени за целите на ОП СПТО правилници, норми и инструкции.
 • Осъществява координация за разработването на перспективни планове за подобряване на безопасността на труда.
 • Контролира спазването на нормите, нормативите и осигуряването на работещите в ОП СПТО с необходимите лични предпазни средства.
 • Контролира за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Следи за своевременното организиране и провеждане на различни видове инструктажи, извършването на контролни проверки на площадки „Хан Богров“ и „Садината“ за спазване на правилата за безопасни условия на труд.

Отдел „Финанси и човешки ресурси. Главен счетоводител“:

 • Изготвя мотивирани предложения, не по-късно до 15 септември на текущата година, до Директора на ОП СПТО, за необходимите бюджетни средства на предприятието за следваща календарна година.
 • Осигурява своевременното изготвяне на периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети на ОП СПТО.
 • Води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
 • Следи за стриктното изпълнение на задълженията за отчитане съгласно изискванията на Наредба №Н-16/23.11.2006г. на Министъра на финансите и Директива 2006/111/ЕС.
 • Отговаря за поддръжката и съхраняването на всички документи за разходите и приходите през цялата продължителност на дейността на ОП СПТО на хартиен и електронен носител. Отговаря за предаване на документите на Столична община след прекратяване на дейността на ОП СПТО.
 • Разработва правила за работната заплата на ОП СПТО, съгласно нормативната уредба и ги представя за одобрение от Директора на ОП СПТО, преди внасянето им за съгласуване в Дирекция „Човешки ресурси“ и „Финанси“ на Столична община.
 • Осигурява ежегодно, не по-късно от 5 октомври на текущата година, изготвяне и представяне на Директора на ОП СПТО на отчет за изпълнението на Програма за изпълнението на дейностите на предприятието за предходната година, с предложения за актуализация на Програмата в случай на необходимост и прогноза до края на текущата година.
 • Изготвя тригодишна прогноза за приходите и разходите и проектобюджет за следващата година в нормативно определените срокове и ги предоставя на Директора на ОП СПТО.
 • Отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на ОП СПТО.
 • Създава организация за ефективно използване, управление и опазване на имуществото на ОП СПТО.
 • Отговаря за своевременното изготвяне на информация до Директора на ОП СПТО за необходимостта от провеждане на процедури по обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на материали, стоки, услуги и/или ресурси за нуждите, свързани с дейността на ОП СПТО.
 • Осъществява контрол по сключени договори от Директора на ОП СПТО за доставка и/или услуга, сключени съгласно Вътрешните правила за дейността на ОП СПТО, разработени на основание чл. 15, т. 4 и утвърдени от Кмета на Столична община. Осигурява съхраняването на всички документи, свързани с избор на изпълнител, за срок 5 години от сключването на договора или извършването на разхода.
 • Организира документооборота в ОП СПТО.

Отдел „Продажби“:

 • Контролира последващата реализация на материали и крайни продукти, получени в резултат от екплоатацията на съоръженията на площадки „Хан Богров“ и „Садината“
 • Организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и осигурява спазването на сключени договори от Столична община за реализация на материали и крайни продукти.
 • Съхранява оригинали на оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите по производство, проведени проучвания, анализи.
 • Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
 • Отговаря за недопускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 • Отговаря за спазване на сроковете за изпълнение на взети поръчки от клиенти.
 • Контролира и подпомага Директора на ОП СПТО при консултацията и обслужване на клиенти на общинското предприятие, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките.
 • Контролира и подпомага популяризирането и демонстрацията на материали и крайни продукти, получени в резултат от екплоатацията на съоръженията на площадки „Хан Богров“ и „Садината“.
 • Оказва съдействие при решаване на рекламации на материалите и крайните продукти.

Отдел „Материално техническо снабдяване“:

 • Организира и ръководи работата на отдела и цялостната работа по материално-техническото снабдяване.
 • Организира заедно с другите звена/отдели съставянето на плановете и заявките за материално-техническото снабдяване за целите на нормалната дейност на съоръженията в ОП СПТО.
 • Отговаря за организирането на транспорта и за опазването на стоково-материалните ценности при транспортирането им до складовете на ОП СПТО.
 • Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество
 • Носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности
 • Разработва нормативи за производствените запаси
 • Изисква необходимите протоколи за качество и рекламира некачествени продукти, като докладва на Директора на ОП СПТО за доставчици, системно доставящи некачествени продукти;
 • Ръководи разработването на мероприятия за снижаване на разходите и участва в разработването на вътрешната нормативна база за разхода на материали.
 • Отговаря за спазване на правилата за безопасност на труда и пожарна безопасност в складовете и в другите места за съхраняване на доставяните от него стоково материални ценности.
 • Осъществява контрол за правилното и целесъобразно използване на МПС.