Приключи изпълнението на строително-монтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъци. Строителството на завода е прието и обектът получи Акт образец 15, съгласно Закона за устройство на територията. Завършено е строителството на сградите, проведени са единични изпитания на съоръженията, изградена е площадковата инженерна инфраструктура.
Предстои провеждането на 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община