Столична община

http://www.sofia.bg/

http://sofia-waste.bg/

 

Министерство на околната среда и водите

http://www.moew.government.bg/

Регионална инспекция по околна среда и води – София

http://www.riew-sofia.org/

Изпълнителна агенция по околна среда

http://eea.government.bg/

Басейнова дирекция за управление на водите

Дунавски район – гр. Плевен

http://www.bd-dunav.org/