Във връзка с изпълнението на фаза ІІ на Проект № DIR-592113-1-9 за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” финансиран с финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с настоящата покана Столична община, се обръща към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци – RDF.

Фракцията ще бъде произвеждана в резултат на процес на механично-биологично третиране на битови и приравнени към тях отпадъци, в специализирано съоръжение намиращо се на площадка „Садината”, р-н Кремиковци. Годишните количества на произведения RDF ще са около 180 000 тона. Пускането на инсталацията за производство на RDF се планира за месец Август, 2015г.

Лицата имащи интерес от ползването на произведения RDF, следва да го заявят писмено в Столична община до 31 Ноември, 2014 г., като отговорят на следните въпроси:
1. Наименование на лицето (физическо, юридическо и т.н.);
2. Предмет на дейност (производствено предприятие, търговска, консултантска дейност и т.н.);
3. Начини за последващо използване на произведения RDF (в производствен процес, предаване на други потребители, подлагане на последващо третиране и т.н.);
4. Условия за вземане на RDF (отбелязват се предпочетеното/ите условия от долу-изброените):
4.1. От производствената площадка за RDF, „Садината”, р-н Кремиковци със собствен транспорт;
4.2. Доставен от Столична община до място посочено от лицето заявило интерес, на разстояние ………км. (посочва се ориентировъчното разстояние);
4.3. Срещу заплащане от страна на лицето заявило интерес;
4.4. Срещу заплащане от страна на Столична община;
4.5. Без заплащане от двете страни;
5. Количества RDF на година, представляващи интерес – …….т./год.;
6. Контакти за връзка с лицето заявило интерес.

Настоящата покана има информационен характер и цели да уведоми на най-ранен етап всички заинтересовани лица за предстоящото производство на RDF, свързано с изпълнението на проекта за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” финансиран с финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

При необходимост от допълнителни разяснения и въпроси, заинтересованите лица могат да се обръщат към: инж.Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците”, e-mail: ptraykov@sofia.bg; тел.02/9377 403/404, факс: 02/981 10 78.

В таблицата по-долу са посочени данни за очакваните характеристики за качество и състав на произведения RDF, като е направено сравнение с характеристиките на каменни въглища, използвани в инсталации за производство на енергия:

Таблица: данни за очакваните характеристики за качество и състав на произведения RDF, като е направено сравнение с характеристиките на каменни въглища, използвани в инсталации за производство на енергия