Разработване на схеми, определящи сборните пунктове при извънредни случаи и схеми за евакуация, отговарящи на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Аварийните планове за площадки „Садината“ и ИБТ „Хан Богров“

 

Download – Проучване – изработка на схеми за евакуация-1 mv