Изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания и Обемно-устройствено проучване за допълнително застрояване на сгради, осигуряващи съвременни санитарно–битови и хигиенни условия, както и възможност за отдих и подобряване на работната среда.

 

Пазарно проучване