„Избор на фирма за измерване и контрол на факторите на работната среда в помещенията на територията на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво“.

 

Download – Проучване – фактори на работната среда MБТ