Сключване на договор с контрагент за временно приемане на част от входящите потоци отпадъчни води от ПСОВ „Садината“

 

Пазарно-инфилтрат