Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на курсове с цел: придобиване на документ за правоспособност и опресняване знанията на работещите в ОП СПТО за:

  1. придобиване и документиране на професионална квалификация;
  2. придобиване и документиране на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии;
  3. непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация и документиране;
  4. 4. придобиване знания и умения за безопасна работа при специфични рискове за здравето и безопасността, както и документирането им.

Пазарно проучване

Приложение 1