Настоящото проучване има за цел избиране на изпълнител за извършване на услуга „Наемане на стационарни компактори” по две обособени позиции.

Пазарно проучване