Избор на изпълнител за осъществяване на „мониторинг и администриране на мрежова инфраструктура на завод за Механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), площадка „Садината“ и Инсталация за биологично третиране (ИБТ), площадка „Хан Богров“ – ОП СПТО“.

Пазарно проучване