Предмет на поръчката са преразглеждане оценката за полезния срок на годност на дълготрайните материални и нематериални активи (имоти, инфраструктурни обекти, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и хардуерно оборудване, системи за автоматизация, програмни продукти и др. НДА), заведени в баланса на ОП СПТО.
Изготвянето на експертна оценка относно компонентното разделяне на активите и изготвяне на протокол е съгласно изискванията на ДДС № 05/30.09.2016 г., заповед с изх. № 91-00-162/06.06.2018 г. на Министерство на финансите и СС № 4, и има за цел отчитане на амортизациите /коректно определяне разходите за амортизация, съгласно законовите изисквания/.

Пазарно проучване

Приложение №1

Приложение №2