Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за осигуряване изработването на машинни изделия и детайли, необходими за поддръжката и ремонта на съоръжения в ОП СПТО, по предоставени от Възложителя чертежи и/или образци.

Пазарно проучване

Чертеж №1

Чертеж №2

Чертеж №3

Чертеж №4